<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Sint-Jozefgilde > Geschiedenis

Sponsors

 

brico lommel

 

wapens frank

 

Loomans Plastics

 

LASWERKEN THEBRO

 

CAFE THE BOOTS

Geschiedenis

Het ontstaan van Lommel-Kolonie 

Tot 1850 was de Kolonie een uitgestrekte, verlaten en onbewoonde vlakte. In de Heuvelsche Heide joegen de boeren van de Heuvel van oudsher hun vee om te grazen, daar werden plaggen en russen gestoken als strooisel voor hun potstallen. In de jaren 1846-1847 heerste er hongersnood en overbevolking in Vlaanderen. De textielnijverheid kwijnde weg, de aardappeloogst mislukte. Daarom besliste in 1849 de toenmalige Belgische regering aan volksinplanting te doen in de Kempen. De eerste maar ook de laatste " Colonie Agricole " of landbouwnederzetting werd gesticht in de Heuvelsche Heide. Zo was in 1850 de kern ontstaan van een nieuw gehucht: 20 even grote boerderijen met een kerk, een pastorie en een school. December 1852 werd de parochie " Heuvelsche Heide " officieel erkend met als eerste pastoor Peter Sebastiaan Janssen uit Lommel.

Als volksinplanting werd de " Colonie " een grandioze mislukking. De heidegrond was te schraal, de zonodige meststoffen ontbraken of waren te duur, de hoeven bleken te klein om er behoorlijk van te leven. De meeste vreemde families vertrokken na korte tijd en 10 jaar later moest de Staat noodgedwongen zijn kolonie verkopen. Landbouwingenieur Jozef Keelhoff uit Neerpelt kocht ze op. Daarna werden de boerderijen evenwel één voor één terugverkocht aan mensen uit de streek.  

Aldus was weer een nieuw gehucht opgericht. Het leefde moeizaam verder doorheen de tweede helft van de 19° eeuw, die weinig weelde voortbracht voor de boerenbevolking. In 1851 telde men 120 inwoners, in 1874 zijn het er 190 en in 1896 amper 300. Doch de opleving is in aantocht dank zij de vestiging van de Metaalfabriek in Overpelt in 1880, weldra gevolgd door andere industrie in het omliggende gebied. Naast de uitbating van zijn boerderij, ging de boer nu ook een dag geld verdienen in de nieuwe fabrieken. Het waren dagen van hard werken voor het hele gezin, maar het was tevens de aanloop tot meer welvaart bij de mensen en meer leven in de gemeente.

Voor 1900 kan er bezwaarlijk sprake geweest zijn van een gilde op de nieuwe parochie van Heuvelsche Heide.

Stichting tussen 1896 en 1910.

Het gildeleven was na 1850 omzeggens stilgevallen. Na 1900 begon de heropleving. Rond deze periode moet ook de Sint Jozefgilde ontstaan zijn, mede door toedoen van meester Malleux en de actie van een nieuwe pastoor. De oude Gembrugge werd in 1896 vervangen door Van Lil, een man met een hart en zeer sociaal voelend. AI dadelijk richtte hij een boerengilde op. 

De mensen van de Kolonie durfden stilaan weer denken aan vergaderen, teren en feesten. De oprichting van de Sint Jozefgilde hing in de lucht. Ze zou opgericht worden als een parochiegilde onder bescherming van St. Jozef, patroon van de parochie. Het opschrift in haar vlag herinnert aan de religieuze inslag: " Sint -Jozefgilde " met daaronder niet het profane Kolonie, maar " Heuvelse Heide -Lommel ".

Wellicht onder voorzitterschap van meester Malleux kwamen enkele toekomstige broeders samen aan de Luikersteenweg, bij herbergier Hendrik Truyens, achter de latere bakkerij Nijs, voorbij de kerk.

Vandaar ging het gildenhuis over naar Willem Luits in café " Ter Vier Linden " zoals de Hollanders het noemden. Daarna belande het bij herbergier Jan Deus -Bal, later opgevolgd door zijn zoon Gustaaf Theuws, eveneens aan de Luikersteenweg.

Het stichtingsjaar valt vermoedelijk tussen 1901 en 1910, want de Sint Sebastiaangilde bezit een koperen medaille met als inschrift " Herinneringsfeest Sint -Jozefgilde 1910 ". Was het een plechtigheid ter gelegenheid van de oprichting of vierde de gilde reeds zijn vijfjarig of tienjarig bestaan? Algemeen wordt 1901 als stichtingsjaar aangenomen. De oudste zilveren koningsmedaille draagt de vermelding " C.V.D. Dungen 19 maart 1914 ". Camiel Van De Dungen mag dus aanzien worden als de eerste bekende koning van onze gilde. 

De Sint Jozefgilde uit de Kolonie moet opgericht zijn na 1896. Bij navraag bij de oudste leden kan niemand bij benadering de juiste datum zeggen. Het bleek al vlug dat alle vroegere documenten zoek zijn geraakt. Het oudste schrift met aantekeningen begint pas in 1967. Peer Loots Vreys, 75 jaar oud in 1971, wist te vertellen dat bij hem alle "papieren" destijds opgeruimd werden. Hij had ze in de jaren '30 als nieuwe schrijver in bewaring gekregen van de toenmalige secretaris Harrie Van Reempst, later burgemeester van de gemeente Lommel van 1945 tot 1958.

Voormalig voorzitter Jaak Vanderhoydonks, aannemer uit de Koloniestraat, vernam van zijn grootvader voor vaste waarheid dat schoolmeester Maleux eens hoofdman was van de gilde. Hij kan de eerste geweest zijn. De heer Maleux was in december 1902 de gemeenteonderwijzer H. Verlammen opgevolgd en is als dusdanig in functie gebleven tot aan zijn dood in 1920.

Het gildeleven tot de jaren ’80.

Zoals elke schuttersgilde die naam waardig, moest ook de Sint Jozefgilde zich uitrusten met de nodige attributen. Er werd gezorgd voor een vlag en strikken, trommel en karabijn dienden aangekocht te worden. Vergaderingen en teerfeesten gaan druk hun gang. Oorspronkelijk moet er een reglement geweest zijn, doch in de loop der jaren is dit verloren geraakt. Men deelde het dan maar mondeling mee en zo spaarde men met het oog op het jaarlijks feest van 19 maart.  

Wie niet betaalde werd gewoon van de lijst geschrapt, zijn bijdrage werd verbeurd verklaard doch het volgende jaar kon de achterblijver weer aan zijn trekken komen. Vroeger zouden er twee feestdagen zijn geweest. Op de patroondag 19 maart en op de woensdag na Kolonie kermis, de tweede zondag van oktober. Nu is er nog de feestdag van St. Jozef overgebleven. Op die dag wordt er een koningschieten georganiseerd aan de schietboom.  

De tweede feestdag op woensdag na de Koloniekermis is later in ere hersteld. De kermismaandag kwam in de plaats. Er werd dan een schietwedstrijd voor de gildeleden ingericht waarbij de inzet verdeeld werd over de beste schutters. Deze kermiswedstrijden groeiden later uit tot een maandelijks gebeuren.

Er was vroeger ook een tamboer, de zoon van Willem Loots. De trommel ging verloren tijdens de oorlog van 40- 45 en een andere is er niet gekomen.

Tijdens de beide wereldoorlogen brandden de activiteiten van de Sint Jozefgilde op een laag pitje. Doch onmiddellijk hervatte zij telkens weer haar activiteiten met nieuwe moed.

Het gebeurde wel eens dat het ledental terugviel tot een tiental leden. Onder impuls echter van enkele oudere enthousiaste gildenbroeders zoals een Jef Nijs, Harrie Vandebroek, Jan Theuws of een Jaak Vanderhoydonks draaide alles weer vlug op volle toeren. Jongeren traden gestadig tot de Sint-Jozefsgilde toe, zowel na 1918 als na 1945. 

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog, op 19 maart 1914, schoot Camiel Van Den Dungen zich tot Koning van de Sint-Jozefsgilde. Het moet een verwoed jager geweest zijn, getuige het tafereeltje afgebeeld op de keerzijde van de medaille.

Op de plechtigheid van 15 augustus 1930 te Hasselt, ter gelegenheid van Belgisch Eeuwfeest, stapten onze broeders fier mee op. Op de herdenkingspenning staat te lezen: " De Provincie Limburg aan de Sint Jozefgilde ".

Er waren flinke schutters bij de Sint Jozefgilde. Eén van hen schoot  in de jaren '30 zelfs keizer, met name Arnold Quinten -Bal. Hij was de tweede in Lommel die een Keizerstitel kon verwerven na Franciscus Hurkmans van de Sint Sebastiaangilde in 1785.

Na Camiel Van Den Dungen in 1914 volgden nog een reeks koningen met als laatste, onze huidige koning Danny Vanden Boer..

Tot 1985 zijn de breuken niet van de weelderigste. Meestal waren het oude muntstukken dewelke wat bijgewerkt en dan gegraveerd werden. De koningsmedaille van Jef Van Och, een rijksdaalder, draagt de beeltenis van Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. De Kolonie en haar gilde zijn op en top Benelux geworden. Hoe kon het ook anders zo vlak bij de Nederlandse grens. 

Aanvankelijk werd geschoten met een oud Duits geweer. Toen dit verboden werd, schafte men zich een karabijn aan dewelke in 1969 onder de leden verloot werd. Met dat geld werd er een nieuwe gekocht, de huidige karabijn die voor het koningschieten wordt gebruikt. Datzelfde jaar werd nog een nieuwe vlag met vlaggenstok en nieuwe strikken besteld.

Met luister werden op 19 maart 1969 twee oudgedienden gevierd: Jozef Nijs en Adriaan Vanderhoydonks wegens 50 jaar ononderbroken lidmaatschap van de gilde. Als aandenken voor zoveel jaren trouwe broederschap werden zij bedacht met een medaille en een " goede fles ".  

Bij ziekte of tegenslag werd steeds een helpende hand gereikt of een medelevend gebaar gesteld. Overleden gildenbroeders en -zusters werden ten allen tijden door een grote groep eervol in gildekledij naar hun graf begeleid.

De Sint Jozefgilde van 1980-1989.

Men kan stellen dat vanaf de tachtiger jaren de bloei van de gilde een opwaartse trend kende. Men begon meer samen te komen. In 1981 kwam men een viertal keren samen om te schieten, maar onder impuls van enkele jongeren in het bestuur zoals Jos Mariën en Ludo Geerts werd er besloten om maandelijks te gaan schieten in verscheidene cafés.  

Op 26 april 1981 nam Jos Mariën het kasboek over van Frits Mertens. In de kasboeken kan men merken dat men vanaf september 1982 maandelijks een schieting had. Die samenkomsten gebeurden bij Gust Theuws (café Tijl), Louis Bloemen (café Bossanova), Jan Boom ( café De Streep), Luc Kuyken (café Postiljon) en in De Kom.  

Er werd met een luchtbuks van l0 meter afstand op een roos geschoten en alzo werd er een competitie gestart waarvan de winnaar op het jaarlijks feest de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Verder initiatief werd er voorlopig niet genomen tot 1985. Men wilde geld in de kas krijgen en op een vergadering werd beslist om een Bonte Avond in te richten. Intussen veranderde het kasboek weer van eigenaar en op 8 september 1985 nam Mathieu Monten ze over van Jos Mariën.

Op 23 oktober 1985 ging dan die Bonte Avond door. De Kom was te klein, elke plaats was bezet en men mag zeggen dat het een groot succes werd. De Sint Jozefgilde had laten zien dat zij tot meer in staat was dan in de cafés te schieten en pinten te pakken. De vrouwen waren ook beginnen te schieten en er werd besloten een lichter geweer, een Diane, aan te schaffen. Het werd aangekocht op 26 november 1985.  

Het jaar 1986 luidde een nieuwe periode in. De drie Lommelse gilden zochten toenadering tot elkaar en op de eerste vergadering op 20 februari 1986 werd het Verbroederingstornooi boven het doopvont gehouden. Elke gilde zou een schieting inrichten en na de drie schietingen zou de winnaar een wisselbeker mogen ontvangen. De eerste wisselbeker werd geschonken door Gerard Vanduffel. De Sint Sebastiaangilde richtte de eerste schieting in mei 1986, waarna de Sint Jozefgilde op 29 juni 1986 haar eerste verbroederingsschieten inrichtte aan het Wateringhuis te Lommel-Kolonie. Na drie schietingen werd de Sint Ambrosiusgilde winnaar van de eerste wisseltrofee. Eveneens in 1986 werd op 29 november een Bonte Avond ingericht welke een groot succes was. De Kom zat afgeladen vol.

De hoogtepunten van 1990 tot 1999

1990 werd niet alleen voor de Sint Jozefgilde maar ook voor de twee andere gilden een topjaar. Lommel bestond 1000 jaar en dat moest gevierd worden. Als gilden leefden wij naar 27 mei 1990 toe. Op die dag richtten wij een groots Gilde -en Schuttersfeest in ter gelegenheid van Lommel 1000. Zo'n spektakel was nog niet vertoond in Lommel. 23 schuttersgilden uit Belgisch Limburg en Noord Brabant namen deel aan optocht en aan de wedstrijden. Duizenden toeschouwers vergaapten zich het spektakel van knallende geweren en roffelende trommels, aan de vaandelzwaaiers en marketentsters en mooi uitgedoste gildenbroeders en -zusters. Twee jaren van voorbereiding hadden hun vruchten afgeworpen.  

Volgende hoogtepunt voor 1990 was het bezoek aan Lommel van wijlen Koning Boudewijn en Koningin Fabiola ter gelegenheid van Lommel 1000. Als schuttersgilden mochten wij de erehaag vormen voor het koningspaar wat toch een hele eer was.

Op zondag 5 en 12 augustus 1990 namen wij als Sint Jozefgilde samen met de Sint Ambrosiusgilde en de Sint Sebastiaangilde deel aan de historische optocht, om de geschiedenis van Lommel van 990 tot 1990 uit te beelden.  

Vanaf 1990 werd de Sint Jozefgilde regelmatig uitgenodigd op diverse manifestaties en de drie Lommelse Gilden hebben nog steeds hun jaarlijks verbroederingsschieten.

In 1991 bestond de Sint Jozefgilde 90 jaar, dat werd gevierd met een Gildenmis, waarna een receptie werd gegeven in buurthuis De Kom. De toespraken werden namens de gilde gehouden door Henri Mertens, adjunct -commissaris en namens de stad Lommel door burgemeester Louis Van Velthoven.

In 1994 werd ook voor de eerste maal het Nationaal Koningschieten ingericht in Walhom op zondag 14 augustus. Daar mochten we uiteraard niet ontbreken.

1995 werd een bijzonder drukjaar voor de Sint Jozefgilde. Op 5 maart 1995 werd in samenwerking met de Drumband Hoop in de Toekomst voor de eerste maal een Lenteconcert ingericht. Het was een schot in de roos, de zaal was tot de laatste plaats bezet. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie geworden.

28 Mei 1995, Vrij Gildefeest in Wintelre, 11 juni 1995 Kring gildendag in Luyksgestel, 25 juni 1995 40-jarig bestaan van het E.G.S. en 400-jarig bestaan van Kasteel Ooidonk in Ooidonk, 13 augustus 1995 Internationaal Gildefeest in Valkenswaard, 24 september 1995 2de Nationaal Koningsschieten in Munsterbilzen.  

Een optocht ter gelegenheid van het 450 jarig bestaan van de Sint Catherina Gilde Strijp uit Eindhoven op 7 juli 1996. Datzelfde jaar werden we uitgenodigd om Vlaanderen te vertegenwoordigen op de 39° Brabantse Dag in Heeze. Niet minder dan 50.000 toeschouwers kwamen naar deze internationale cultuurhistorische optocht kijken.

Van 18 tot 20 oktober 1996 namen we deel aan een infobeurs ter gelegenheid van de Week van de Volksontwikkeling in Lommel. In dit jaar kreeg de Sint Jozefgilde als erkenning voor haar inzet in het culturele leven de Cultuurprijs 1996 van de Stedelijke Cultuurraad. Als aandenken ontving de gilde een zilveren schild dat gedragen wordt door de voorzitter van de Sint Jozefgilde.  

In 1997, op 2 februari, richtte de Sint Jozefgilde voor de 1ste maal een Mosselfeest in om zaad in het bakje te krijgen. 22 Maart 1997 was de aanzet tot een nieuw initiatief, namelijk de Paaseierenaktie. Op 14 en 15 augustus 1997 gingen we naar Sankt Goar in Duitsland verbroederen met de plaatselijke gilde. Op 28 september namen we deel aan het 4de Nationaal Koningschieten in Welkenraedt.  

Samen met de Drumband " Hoop in de Toekomst " trok de Sint Jozefgilde op 7 juni 1998 naar het 500-jarig bestaan van de Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint-Sebastiaan in Neder-Over-Heembeek. Op 13 september 1998 namen de 3 gilden van Lommel deel aan een Deernisfeest ter gelegenheid van de braderie, dit om de bezoekers kennis te laten maken met het Gildenwezen.  

1999 kondigde zich aan als een overgangsjaar, doch niets is minder waar gebleken. Op 6 juni 1999 werd ons nieuw schietterrein plechtig ingehuldigd. Ons schietterrein beschikt over vier schietbomen, klep, wip, blokjes en kleine klep.

Jaarlijks hebben wij steeds dezelfde organisaties. Op 17 november 1991 richten wij onze eerste Open Indoor schietwedstrijd met luchtkarabijn in voor dames, heren, vijftallen en jeugd zodat wij nu reeds aan onze tiende uitgave toe zijn. Het Verbroederingsschieten vindt meestal plaats in juni (1x) en augustus (2x).  

De hoogtepunten van 2000 tot 2009

In begin 2000 werd er voor het eerst gesproken over bouwen. Op aanraden van Jan Van de Wiel werden er contacten gelegd met architect Wim Van Beek om plannen te maken in verband met het oprichten van een clubhuis. De plannen werden gemaakt en goedgekeurd en werden door de architect ingediend bij de gemeente ter goedkeuring voor een bouwvergunning. De bouwvergunning Iaat voorlopig op zich wachten, dit in verband met het nieuwe bosdecreet.  

Jan Schoofs schoot zich in 2001 na vele jaren voor de eerste keer koning.Wendy Gerritsen was voor de derde keer op rij kampioene competitieschieten. In juni 2001 vierden we ons 100 jarig jubileum. Uiteraard ging dit eeuwfeest in alle luister door. Het werd uitbundig gevierd na een officiële receptie met enkele notabelen en alle bevriende verenigingen. Bovendien mochten de schutters van de Kolonie de wisselbeker van het verbroederingschieten voor de 3de keer ontvangen, hetgeen betekende dat we ze mochten houden.

2001 stond voor de Lommelse Schuttersgilden in het teken van het 8ste Nationaal Koningschieten dat in Lommel op 8 oktober plaats vond. Het was een gigantische succes. Om op een optimale manier informatie te verschaffen werd de  website opgericht. Uiteraard is deze blijven bestaan en wordt regelmatig ge-updated.

Vele maanden voorbereiding werpten hun vruchten af. Ook de opgedane ervaring van Lommel 1000 speelde een grote rol. Meer dan 50 schuttersgilden vanuit het ganse land mochten we ontvangen. Na een historische optocht doorheen het centrum trokken een duizendtal gildenleden naar de Balendijk waar zich het schietterrein bevond voor deze gelegenheid.

Geheel onverwachts kregen de Lommelse Schuttersgilden op 14 december 2001 een gouden erepenning voor een voorbeeldige samenwerking onder verscheidene gehuchten. We zijn dus allen ereburgers.

Jan Schoofs schiet zich voor de 2de maal koning in maart 2002. Voor het eerst organiseerde de Sint Jozefgilde in juni datzelfde jaar een verbroederingschieten met de Sint Martinusgilde uit Luyksgestel en de Sint Petrusbanden uit Schaft. Om het jaar organiseert één van deze gilde dit gebeuren. Jan Schoofs won het koningskruis.

De Sint Jozefgilde beleeft een bewogen jaar. Weerom winnen we het verbroederingstornooi ondanks het vernieuwde puntensysteem. Er wordt een nieuw competitiegeweer aangeschaft, een Walther LG 300 Alutec. Eind 2002 koopt de gilde een zware buks. Nu kunnen we volwaardig deelnemen aan de Limburgse schietwedstrijden.

22 maart 2003 is een historische dag voor de Lommelse geschiedenis. Jan Schoofs schiet zich voor de 3de keer op rij tot koning. Volgens de aloude gildetradities draagt hij nu de titel van koning-keizer dat in 2004 bij de nieuwe koning wordt omgezet in keizer. Jan is de 3de keizer in 700 jaar Lommelse geschiedenis.

In 2006 geeft Jan Schoofs het Voorzitterschap door aan Jan van de Wiel, in dit jaar is er ook de opening van ons nieuwe gildelokaal. We beschikken over 4 indoorschietbanen voor luchtgeweren en 1 schietbaan voor een lasergeweer. We mogen trots zijn op ons gildelokaal.

Op de Algemene Vergadering van 2007 neemt Danny Vanden Boer het voorzitterschap over van Jan van de Wiel. Dit jaar hebben we ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen binnen de Gilde.

Op het gildefeest in maart 2009 werd Henri Swinnen gehuldigd als erelid, Henri sukkelt al enige tijd met zijn gezondheid en was steeds paraat voor de Gilde. Pierre Vreys kreeg dan weer een zilveren speldje vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap, wat niet niks is. Pierre is altijd bereid om zich in te zetten voor onze Gilde. Hier kan men een voorbeeld aan nemen.
Op het LDS te Stokkem behaalden onze dames een prachtig resultaat. José, Tine en Wendy bereikten de 12° plaats. Proficiat Dames !
Dit jaar stonden we samen met de Lommelse Gilden voor een zware opdracht, de organisatie van het 16° Nationaal Koningschieten te Lommel op 4 oktober 2009.
Danny Vanden Boer en Ludo Geerts vertegenwoordigde onze gilde in de stuurgroep.
Op 4 oktober 2009 mochten de inwoners van Lommel als eerste onze nieuwe uniformen aanschouwen, deze prachtige pakken werden ontworpen en gemaakt door de Firma Belïen te Hamont. We mogen fier zijn op onze gilde.

De hoogtepunten vanaf 2010

Ook in 2010 namen we weer deel aan verscheidene wedstrijden, de dames slaagden erin om na de 12° plaats vorig jaar te eindigen op een schitterende 6° plaats op het Limburgs Dames schieten te Maasmechelen.
Roger Boons schoot op 3 oktober 2010 zichzelf tot Nationale Koning in Löntzen. Dit werd uitbundig gevierd nadat ook de burgemeester de gelukwensen kwam overmaken.
Na onze investering in nieuwe gildeuniformen vorig jaar was het nu het vaandel aan de beurt. Het werd een kleurijk vaandel met paarse tinten, ontwerp werd gemaakt door Geerts August.
In 2011 zijn we ook begonnen met de plannen voor het plaatsen van een schietboom met kogelvanger voor de Limburgse Buks, de nodige aanvragen voor de diverse vergunningen worden klaargemaakt en weldra ingediend bij de diverse instanties.
Het jaar 2012 was een druk jaar wegens de aanschaf van een nieuwe schietpaal voor de Limburgse buks en het in orde brengen van de nodige vergunningen en de erkenning van onze schietstand. Toch was er weer onze deelname op het LDS, OLS, Nationaal Koningschieten en de feest editie 75-jaar Ols federatie. Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van twee schuttersbroeders van onze bevriende gilden, namelijk de Voorzitter van Sebastiaansgilde Bart Bastiaans en de Hopman van Sint Ambrosius Henri Weyen. Wij wensen iedereen veel sterkte!

Zondag 20 januari 2013 is onze Gildebroeder Gust Geerts als Schutbroeder opgenomen in de orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.
In 2014 en 2015 hebben we gewerkt aan de verfraaiing van ons schietterrein, nieuw gras aangelegd en alles mooi geklinkerd. Stilaan hebben we ook uitgekeken voor een nieuwe buks, deze werd besteld bij wapenmakerij Hendrickx en geleverd midden 2015. Gedurende dit jaar won onze gilde diverse prijzen op het LDS te Doenrade, beste défile, mooiste bordjesdrager, koningin en zelfs de dagprijs, een puike prestatie van onze gildeleden.

Sedert 2016 organiseert onze schuttersbond de Kampioen der Lommelse Schuttersgilden, op de eerste editie schoot Roger Boons zich Kampioen, Danny Vanden Boer werd tweede. Dit jaar moesten we ook afscheid nemen van een oud-lid Pierre Vreys.

2017 starte niet al te best, het overlijden van onze gildezuster Annita kwam hard aan.
In november was het onze Keizer die ons moest verlaten, Jan Schoofs was lang voorzitter van onze gilde en kreeg een mooi afscheid vanwege onze Gilde. We zullen jullie missen!

Het jaar 2018 stond weer in het teken van het 25ste Nationaal Koningschieten wat we samen met de Lommelse Schuttersgilden moesten organiseren.

2019 is begonnen met een mijlpaal binnen het bestaan van onze schuttersgilde, na 117 jaar werden vrouwen toegelaten tot het bestuur, Rabeling A. en Gerritsen W. werden de eerste vrouwelijke bestuursleden, ook Stockmans K. nam plaats in het bestuur.
Geerts A. nam dan weer afscheid als secretaris van onze gilde.

2020 & 2021 was een jaar om vlug te vergeten, vanwege de corona pandemie was het onmogelijk om activiteiten te organiseren, tweemaal op rij werd ons koningschieten dan ook uitgesteld.
In 2022 mochten de vrouwen voor het eerst deelnemen aan ons Koningschieten, ook een unicum binnen onze schuttersbond.
In januari 2023 werd onze huidige Voorzitter Danny Vanden Boer opgenomen in het Broederschap Van de Orde Van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sint-Sebastianus, dit omwille van zijn inzet voor onze gilde en de Lommelse Schuttersgilden.
Hetzelfde jaar op zaterdag 18 maart schoot Danny de Koningsvogel af.